Cymraeg

Yma ym Magnox, rydym yn gwerthfawrogi pa mor bwysig yw cyafathrebu'n agored ac yn onest drwy ddarparu gwybodaeth gywir i'n cymuned leol. Mae'r dudalen hon yn darparu ar gyfer siaradwyr Cymraeg mewn ffordd sy'n ein galluogi i gylwyno'r wybodaeth, y newyddion diweddaraf a'r dogfennau ategol sydd ar gael yn Gymraeg yn fwy effeithiol ac effeithlon.

traws

Safle Trawsfynydd

  • Arwynebedd y safle (Hectarau) – 15.4
  • Nifer presennol cyfwerth ag amser llawn – 365
  • Allbwn trydan dros oes yr orsaf (TWh) – 69  

Cam presennol: Paratoi ar gyfer Gofal a Chynnal a Chadw

Lleolir Trawsfynydd ar safle 15.4 hectar, ar lyn mewndirol ym Mharc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru. Trawsfynydd oedd yr orsaf niwclear Magnox sifil fewndirol gyntaf ac roedd yn tynnu ei dŵr oeri o Lyn Trawsfynydd. Dechreuodd weithredu yn 1965 gan gynhyrchu 69TWh o drydan dros y 26 mlynedd hyd nes iddi gau yn 1991. Ynghyd â Bradwell mae’n un o ddau safle Magnox a ddewiswyd ar gyfer cyflymu eu mynediad i’r cam gofal a chynnal a chadw.

Gweithgareddau allweddol tymor agos

Wrthi’n paratoi ar gyfer Gofal a Chynnal a Chadw (C&M) ar hyn o bryd, mae Trawsfynydd yn safle allweddol ym mhortffolio’r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear gan ei fod yn un o’r safleoedd a gyflymwyd sy’n ceisio cael mynediad cynnar i C&M. Mae’r gwaith yn canolbwyntio ar brosiectau allweddol i leihau peryglon a chynnal a chadw asedau allweddol, gan gynnwys storfeydd diogel yr adweithydd a’r storfa gwastraff lefel canolradd (ILW) newydd. Mae’r prosiectau allweddol yn cynnwys clirio a glanhau’r gladdgell resin a’r brif gladdgell slwtsh a chomisiynu cyfarpar adennill ac adennill FED. Bydd gwastraff wedi’i adennill yn cael ei drin a’i galedu ar gyfer ei drosglwyddo i'r storfa ILW.

Llwyddiannau

Mae’r safle wedi cwblhau dros hanner y gwaith angenrheidiol i gyflawni C&M gan lwyddo i gyrraedd cerrig milltir sylweddol o ran lleihau peryglon gan gynnwys gwagio claddgell resin rhif un a gwagio sylweddol ar byllau’r gogledd.  Gwnaed cynnydd da i alluogi dechrau’r prosiect adennill FED a disgwylir comisiynu gweithredol yn 2013/14. Gwnaed cynnydd hefyd ar baratoadau storfeydd diogel ar gyfer C&M.

Cyflenwyr

Mae Mentrau Bach a Chanolig (SME) yn ddolen allweddol yn ein cadwyn gyflenwi ac mae Magnox wedi ymrwymo i gefnogi’r agenda SME ar gyfer twf. Mae cyfleoedd ar gyfer contractau a ffyrdd o ddod yn gyflenwyr wedi’u nodi ar brif dudalennau Cyflenwyr ar y wefan hon.

Cymuned

Mae Grwpiau Rhanddeiliaid Safleoedd (SSG) wedi hen sefydlu ym mhob un o'r safleoedd Magnox ac yn darparu cyfle i randdeiliaid ganfod mwy am y gwaith sy'n cael ei wneud yno. Dan gadeiryddiaeth annibynnol, bydd y Grwpiau Rhanddeiliaid Safleoedd yn cyfarfod yn rheolaidd i edrych ar ein gwaith, yn ogystal â gwaith yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (NDA) a rheoleiddwyr. Mae aelodaeth yr SSG yn cynnwys cynghorwyr lleol, cyrff anllywodraethol a rhanddeiliaid eraill â diddordeb.

Os hoffech wneud cais am gyllid economaidd-gymdeithasol, ewch i: www.magnoxsocioeconomic.com 

wlfa

Safle Wylfa

  • Arwynebedd y safle (Hectarau) – 20.8
  • Nifer presennol cyfwerth ag amser llawn - 602
  • Allbwn trydan dros oes yr orsaf (TWh) – 232 

Cam presennol: Cynhyrchu

Wylfa oedd yr orsaf bŵer Magnox olaf i gael ei hadeiladu yn y DU ac erbyn hyn dyma’r orsaf Magnox olaf yn y byd i barhau’n weithredol. Saif ar safle 20.8 hectar ar arfordir gogleddol Ynys Môn rhwng Caergybi ac Amlwch. Dim ond un adweithydd sydd ar waith ar y safle a dau dyrbin generadur gweithredol ond gydag allbwn o oddeutu 460MW, gall gyflenwi dros 20 y cant o anghenion trydan Cymru. Mae Wylfa hefyd yn gyfrifol am orsaf trydan dŵr 30MW Maentwrog ger Blaenau Ffestiniog.

Gweithgareddau allweddol tymor agos

Mae’r ffocws cyfredol ar wneud y gorau o refeniw'r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear drwy gynhyrchu trydan yn ddiogel, gan gydymffurfio, a chyda chyfrifoldeb amgylcheddol. Mae’r safle hefyd yn rheoli gorsaf trydan dŵr Maentwrog ger Trawsfynydd. Bwriedir i’r orsaf barhau i gynhyrchu hyd 30ain Medi 2014 gydag estyniad posibl ar gyfer cynhyrchu hyd fis Rhagfyr 2015 yn amodol ar gymeradwyaeth Achos Diogelwch Cyfnodol (PSR).

Llwyddiannau

Caewyd Adweithydd 2 ar 25 Ebrill 2012. Ym mis Gorffennaf 2012 derbyniodd y safle ganiatâd i ddefnyddio’r tanwydd a oedd wedi'i ddefnyddio'n rhannol yn Adweithydd 2 fel tanwydd ar gyfer Adweithydd 1 - proses a elwir yn IRX. Aeth y safle y tu hwnt i’w darged cynhyrchu yn ddiogel a chan gydymffurfio yn 2012/13. Ym mis Hydref 2013 cyflwynodd Magnox Adolygiad Diogelwch Cyfnodol (PSR) i’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR). Mae’r PSR a gyflwynwyd i’r ONR yn cynnwys adolygiad o weithrediad diogel y safle am y 10 mlynedd nesaf ac yn cynnwys cynhyrchu hyd ddiwedd Rhagfyr 2015.

Cyflenwyr

Mae Mentrau Bach a Chanolig (SME) yn ddolen allweddol yn ein cadwyn gyflenwi ac mae Magnox wedi ymrwymo i gefnogi’r agenda SME ar gyfer twf. Mae cyfleoedd ar gyfer contractau a ffyrdd o ddod yn gyflenwyr wedi’u nodi ar brif dudalennau Cyflenwyr ar y wefan hon.

Cymuned

Mae Grwpiau Rhanddeiliaid Safleoedd (SSG) wedi hen sefydlu ym mhob un o'r safleoedd Magnox ac yn darparu cyfle i randdeiliaid ganfod mwy am y gwaith sy'n cael ei wneud yno. Dan gadeiryddiaeth annibynnol, bydd y Grwpiau Rhanddeiliaid Safleoedd yn cyfarfod yn rheolaidd i edrych ar ein gwaith, yn ogystal â gwaith yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (NDA) a rheoleiddwyr. Mae aelodaeth yr SSG yn cynnwys cynghorwyr lleol, cyrff anllywodraethol a rhanddeiliaid eraill â diddordeb.

Os hoffech wneud cais am gyllid economaidd-gymdeithasol, ewch i: www.magnoxsocioeconomic.com